سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کانون توحید (مسجد امیر المومنین زازران )شهرستان فلاورجان

139112090004673.jpg


خود شناسی به این معنی است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود درک کند و بداند که یک موجود خاکی محض نیست . در حقیقت پرتوی از روح الهی در او دمیده شده است که به مناسبت آن حتی قادر است به لحاظ ارزش و معرفت، بر فرشتگان پیشی گیرد .
بداند که او موجودی آزاد و مختار است ، مسئول، مسئول ساختن خویش و دیگران، مسئول ساختن جهان و زندگی بهتر است، بداند که امانتدار الهی است و بداند که بر حسب تصادف برتری نیافته است تا استبداد بورزد و همه چیز را بر ای شخص خود تصاحب کند و مسئولیت و تکلیفی برای خود قایل نباشد