سفارش تبلیغ
صبا

کانون توحید (مسجد امیر المومنین زازران )شهرستان فلاورجان

؟

سال نو پیشاپیش مبارک
11ماه گذشت...
بعضیا دلشون شکست..
بعضیا دل شکوندن
خیلیا عاشق شدن
خیلیا تنها
خیلیا از بینمون رفتن..
خیلیا بینمون اومدن..
گریه کردیم و خندیدیم..
زندگی برخلاف ارزوهامون گذشت
تفریبا4روز از اون همه خاطرهامونده
ارزو دارم نوروزی که پیش رو داری؛آغاز روز هایی باشد که ارزو داری.. زیباساز
دعا کنیم هیچکس دلش نگ?ره...
اگه هم گرفت خدا ?ه هم صحبت خوب بذاره سر راهش...

دعا کنیم ه?چکدوممون اشک? از چشماش ن?اد...
اگرم اومد از خوشحال? باشه...

دعا کنیم ه?چک? دلش پر نشه...
اگه هم پر شد پر بشه از عشق وخوشحال?...

دعا کنیم هیچکی نا ام?د نشه...
اگه هم شد خدا زود ?ه ام?د د?گه بهش بده...

دعا کنیم عزیزانمون در سلامت کامل باشن...
اگرم کسی عزیزش رو از دست داده روحش شاد باشه...

دعا کنیم هر ک? هر چ? تو دلش داره بهش برسه...

و دعا کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه...
زیباسازاین عید به نور فاطمیه زیباست

روزیه تمام سال من با زهراست

با بردن نام فاطمه فهمیدم

سالی که نکوست از بهارش پیداست

در پناه مهدی فاطمه باشید.تصویر: <a href=