سفارش تبلیغ
صبا

کانون توحید (مسجد امیر المومنین زازران )شهرستان فلاورجان

78

    نظر

انسان اگر هدف و انگیزه اى نداشته باشد کارى انجام نمى دهد یعنى اهداف و انگیزه ها موجب کمال فاعل مى شود و او با کارهاى خود آنچه را ندارد به دست مى آورد،


فلق

    نظر

لحظه دیدار نزدیک است .
باز من دیوانه ام ، مستم .
باز می لرزد ، دلم ، دستم .
باز گویی در جهان دیگری هستم .
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ !
های ! نپریشی صفای زلفکم را ، دست !
و آبرویم را نریزی ، دل .
- ای نخورده مست -
لحظه دیدار نزدیک است .

اخوان ثالث